Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły policealnej

Rekrutacja trwa.  Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Matura nie jest wymagana

Dokumenty
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero     poświadczone przez notariusza),
- fotografia legitymacyjna w przypadku chęci otrzymania legitymacji,,
- zaświadczenie od lekarza  o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Czesne
Na wszystkich kierunkach  szkoła jest bezpłatna.

Wydajemy
- zaświadczenia do ZUS-u,
- legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,
- indeksy

 Pobierz podanie do SP

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Asystent osoby niepełnosprawnejułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności, współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji, wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,  udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.

Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

 

Aby uzyskać dyplom słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w jednej kwalifikacji:

K1 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.) -  egzamin zdawany na koniec II semestru

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wieluniu

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU

Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

Plan nauczania wg nowej podstawy programowej obowiązujący od 01.09.2013 r

lp

Zajęcia edukacyjne

semestr

razem

 

I

II

 

 

Kształcenie zawodowe teoretyczne

1

Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

 

28

28

2

Język migowy

20

 

20

3

Elementy anatomii i patologii człowieka

20

 

20

4

Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej

30

30

60

5

Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

30

 

30

6

Język obcy - angielski w pomocy społecznej

20

 

20

7

Podstawy przedsiębiorczości*

 

20

20

Kształcenie zawodowe praktyczne

8

Opieka i pielęgnacja człowieka

25

25

50

 

9

Terapia zajęciowa i aktywacja

 

40

40

 

10

Praktyki zawodowe

30

32

62

 

RAZEM

175

175

350

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

KWALIFIKACJE:

Zawód asystent osoby niepełnosprawnej  obejmuje jedną kwalifikację Z.8( potwierdzana po sem. II) 

Praktyka zawodowa: 2 x 4 tygodnie (160godz.) – I i II semestr

Kosmetyka

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowanie absolwenta do pracy w gabinecie kosmetycznym, w gabinetach odnowy biologicznej lub zakładach kosmetycznych. Absolwent może być pracownikiem firmy albo prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą. Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi z obszaru anatomii, dermatologii i fizykoterapii oraz poznają urządzenia i preparaty kosmetyczne, aby móc odpowiednio zdiagnozować stan skóry oraz dobrać i wykonać odpowiedni zabieg. Na zajęciach praktycznych, w naszych profesjonalnie wyposażonych pracowniach słuchacze poznają tajniki prawidłowego wykonywania podstawowych zabiegów kosmetycznych takich jak: henna brwi i rzęs, masaż twarzy i ciała, manicure, pedicure, depilacja, zabiegi oczyszczania skóry oraz zabiegi pielęgnacji ciała.

Szkoła przygotowuje do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji oraz uczy wysokiej kultury obsługi klienta.

Aby uzyskać dyplom słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

K1 – Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.)  - egzamin zdawany na koniec II semestru

K2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)  - egzamin zdawany na koniec IV semestru

Administracja

TECHNIK ADMINISTRACJI

Absolwent może podjąć pracę w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych. Słuchacz poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa gospodarczego i prawa pracy. Duży nacisk położony jest na profesjonalną organizację pracy oraz pełne wykorzystanie możliwości technicznych współczesnego biura.  Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji  i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.

 

Aby uzyskać dyplom słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w jednej kwalifikacji:

 

K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.) -  egzamin zdawany na koniec IV semestru

BHP

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Po ukończeniu szkoły absolwent kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy potrafi: sporządzać bieżącą oraz okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, ustalać zgodność oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikować  zagrożenia i  redukować ryzyko zawodowe, ustalać przyczyny i okoliczności wypadków, sporządzać dokumentację powypadkową, oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń. Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia pracowników wstrzymuję pracę urządzeń i maszyn.

 

Aby uzyskać dyplom słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w jednej kwalifikacji:

K1-Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.) -  egzamin zdawany na koniec III semestru


 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy nr 325509

Plan nauczania wg nowej podstawy programowej obowiązujący od 01.09.2013 r

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr

Razem

I

II

III

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

 Podstawy prawa pracy

30

10

 

40

2

Techniczne bezpieczeństwo pracy

50 

15

 

65

3

 Ergonomia w procesie pracy

20

25

 

45

4

 Zagrożenia w środowisku pracy

 

40 

35

75

5

 Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 

15 

15

30

Łączna liczba godzin

100

105

50

255

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

 Ocena ryzyka zawodowego

 20

20

40

80

2

 Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy

 

 30

30 

60

3

 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

55

20

40 

115

Łączna liczba godzin

75

70

110

255

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

160

510

 

*podstawy przedsiębiorczości

 

 

20

530

             

 

 

*tylko dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

KWALIFIKACJE:

K 1 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)