Administracja

TECHNIK ADMINISTRACJI

Absolwent może podjąć pracę w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych. Słuchacz poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa gospodarczego i prawa pracy. Duży nacisk położony jest na profesjonalną organizację pracy oraz pełne wykorzystanie możliwości technicznych współczesnego biura.  Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji  i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.

 

Aby uzyskać dyplom słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w jednej kwalifikacji:

 

K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.) -  egzamin zdawany na koniec IV semestru