BHP

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Po ukończeniu szkoły absolwent kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy potrafi: sporządzać bieżącą oraz okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, ustalać zgodność oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikować  zagrożenia i  redukować ryzyko zawodowe, ustalać przyczyny i okoliczności wypadków, sporządzać dokumentację powypadkową, oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń. Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia pracowników wstrzymuję pracę urządzeń i maszyn.

 

Aby uzyskać dyplom słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w jednej kwalifikacji:

K1-Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.) -  egzamin zdawany na koniec III semestru


 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy nr 325509

Plan nauczania wg nowej podstawy programowej obowiązujący od 01.09.2013 r

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr

Razem

I

II

III

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

 Podstawy prawa pracy

30

10

 

40

2

Techniczne bezpieczeństwo pracy

50 

15

 

65

3

 Ergonomia w procesie pracy

20

25

 

45

4

 Zagrożenia w środowisku pracy

 

40 

35

75

5

 Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 

15 

15

30

Łączna liczba godzin

100

105

50

255

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

 Ocena ryzyka zawodowego

 20

20

40

80

2

 Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy

 

 30

30 

60

3

 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

55

20

40 

115

Łączna liczba godzin

75

70

110

255

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

160

510

 

*podstawy przedsiębiorczości

 

 

20

530

             

 

 

*tylko dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

KWALIFIKACJE:

K 1 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)