Rachunkowość

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

 Absolwent może podjąć pracę w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego. W kształceniu największy nacisk położony jest na znajomość zasad rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki takich podmiotów, jednostki budżetowe, banki, ubezpieczyciele. Słuchacz uczy się prowadzenia rozliczeń, dokonywania zapisów księgowych, interpretowania danych finansowych, zbierania informacji o majątku i wynikach finansowych, sporządzania sprawozdań finansowych. Poznaje również księgowość komputerową oraz technikę biurową i język angielski.

Aby uzyskać dyplom słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

 

K1 - Prowadzenie rachunkowości (A.36.) – egzamin zdawany na koniec III semestru

K2 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.) –  egzamin zdawany na koniec IV semestru